فلزگستر خرداد


معرفی


251
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
0.5
ابعادی
فلزگستر خرداد
0
7300
1398-04-29 10:39:49

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1
فلزگستر خرداد
0
6860
1398-05-27 12:31:49
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.7
1
فلزگستر خرداد
0
7020
1398-05-27 12:31:26
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.7
1.25
فلزگستر خرداد
0
6970
1398-05-27 12:31:03
ورق
مبارکه
2
فلزگستر خرداد
0
6500
1398-05-08 18:49:55
ورق
مبارکه
1
فلزگستر خرداد
0
6650
1398-05-08 18:49:33


قیمت پیشنهادی

ورق حیدری
3330
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات حیدریان
0
8220
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
8220
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
8370
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50