میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
5.5
میلگرد متین
0
4500
1398-04-29 13:43:23

کالا ها

میلگرد
18
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 13:11:45
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:52
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:46
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4030
1398-06-30 13:10:31


قیمت پیشنهادی

آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
5.5
1398-04-16 15:25:49
فرید
5100
0
ذوب آهن
5.5
1398-09-30 09:24:59