بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:46:37

کالا ها

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:46:37
میلگرد
25
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
25
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:46:23
میلگرد
14
کیان ابهر
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:46:14
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:46:00
میلگرد
22
سیادن ابهر
A3
12 متری
مشکی
22
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:45:54


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19