بهاران


معرفی


104
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:47:35

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:47:26
میلگرد
20
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
20
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:47:16
میلگرد
16
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:47:09
میلگرد
14
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:47:03
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
بهاران
0
4050
1398-04-29 13:46:47


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22