فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


307
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
12
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5550
1398-04-29 17:03:47

کالا ها

ورق
مبارکه
A283
6 متری
8
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6800
1398-04-22 18:35:38
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
7000
0
1398-04-22 18:35:19
ورق
کاشان
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
8400
1398-04-22 18:35:07
ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-22 16:43:21
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
6950
0
1398-04-22 16:37:24


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5700
0
مبارکه
1398-04-24 16:01:49
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
0
5600
مبارکه
1398-04-24 16:04:29
اهن الات نامدار ودارا
0
5490
مبارکه
1398-05-13 16:09:02