میلگرد متین


معرفی


163
94
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
میلگرد متین
0
4100
1398-04-29 18:56:51

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4020
0
1398-04-31 21:29:46
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:35
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:23
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4100
1398-04-31 21:28:51
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
4120
0
1398-04-31 21:28:39


قیمت پیشنهادی

رضایی
5500
0
ذوب آهن
40
1398-04-20 13:43:42
میلگرد متین
4300
0
ذوب آهن
40
1398-04-24 18:12:09