ماکان فولاد ایرانیان


معرفی


5
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST52
رول پا برش
6
ابعادی
ماکان فولاد ایرانیان
0
5570
1398-04-31 12:13:10

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
ماکان فولاد ایرانیان
0
4270
1398-04-31 15:58:51
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2.5
1
ماکان فولاد ایرانیان
0
5520
1398-04-31 12:21:16
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.25
ماکان فولاد ایرانیان
0
5470
1398-04-31 12:20:39
ورق
مبارکه
ST52
رول پا برش
6
ابعادی
ماکان فولاد ایرانیان
0
5570
1398-04-31 12:13:10


قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
3100
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
2900
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
5690
مبارکه
1398-05-13 16:13:46