ماکان فولاد ایرانیان


معرفی


5
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2.5
1
ماکان فولاد ایرانیان
0
5520
1398-04-31 12:21:16

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
ماکان فولاد ایرانیان
0
4270
1398-04-31 15:58:51
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2.5
1
ماکان فولاد ایرانیان
0
5520
1398-04-31 12:21:16
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.25
ماکان فولاد ایرانیان
0
5470
1398-04-31 12:20:39
ورق
مبارکه
ST52
رول پا برش
6
ابعادی
ماکان فولاد ایرانیان
0
5570
1398-04-31 12:13:10


قیمت پیشنهادی

مجید
5640
0
مبارکه
1397-12-20 05:06:52
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:52
آهن آلات حیدریان
0
6210
فولاد مبارکه
1398-02-02 08:00:25