بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
4150
0
1398-05-02 10:39:28

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
4320
1398-04-23 11:02:25
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
4050
1398-04-23 11:01:53
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
4150
1398-04-23 11:01:46


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19