بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
4150
0
1398-05-02 10:39:28

کالا ها

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:46:37
میلگرد
25
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
25
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:46:23
میلگرد
14
کیان ابهر
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:46:14
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:46:00
میلگرد
22
سیادن ابهر
A3
12 متری
مشکی
22
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:45:54


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19