فلزگستر خرداد


معرفی


250
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
2
فلزگستر خرداد
0
6500
1398-05-08 18:49:55

کالا ها

ورق
مبارکه
1
فلزگستر خرداد
0
6650
1398-05-08 18:49:15
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
فلزگستر خرداد
6800
0
1398-04-29 10:42:54
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.55
1.25
فلزگستر خرداد
0
7250
1398-04-29 10:40:51
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
0.5
ابعادی
فلزگستر خرداد
0
7300
1398-04-29 10:39:49
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
فلزگستر خرداد
0
5650
1398-04-18 09:25:27


قیمت پیشنهادی

مجید
6700
0
مبارکه
1397-12-20 05:08:21
آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
6920
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50