فلزگستر خرداد


معرفی


250
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
2
فلزگستر خرداد
0
6500
1398-05-08 18:49:55

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.5
1
فلزگستر خرداد
0
6820
1398-04-16 09:34:22
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
0.5
1
فلزگستر خرداد
0
7700
1398-04-12 11:35:14
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.7
1
فلزگستر خرداد
0
7050
1398-04-12 11:34:21
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
فلزگستر خرداد
0
5970
1398-04-12 11:33:33
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
فلزگستر خرداد
0
6000
1398-04-05 10:34:38


قیمت پیشنهادی

مجید
6700
0
مبارکه
1397-12-20 05:08:21
آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
6920
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50