اهن الات حاج محمدی


معرفی


525
268
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-09 14:12:22

کالا ها

نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
اهن الات حاج محمدی
0
5500
1398-10-25 15:19:53
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
4900
0
1398-10-12 12:51:48
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
910
0
1398-10-12 12:51:40
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4700
1398-10-08 11:13:20
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
6600
1398-10-08 11:13:14


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22