برشکاری سعید عسگری


معرفی


14
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:02

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
برشکاری سعید عسگری
5000
0
1398-05-18 20:23:14
ورق
مبارکه
سفید
ابعادی
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:50:01
ورق
مبارکه
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:24
ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:02
ورق
اکسین
ST37
به طول
20
ابعادی
برشکاری سعید عسگری
0
5600
1398-04-12 17:06:44


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
12200
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12750
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12300
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12200
چین
1398-01-29 09:08:51