اهن الات حاج محمدی


معرفی


313
195
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
2
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 12:22:57

کالا ها

میلگرد
16
افق ابهر
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-08-19 14:34:47
میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-08-19 14:34:03
میلگرد
16
درپاد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4240
1398-08-18 10:30:41
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-08-18 10:30:27
قوطی و پروفیل
یاران
6
1.5
اهن الات حاج محمدی
0
5900
1398-08-18 10:24:52


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
4355
43501
سپاهان
5
1397-09-12 03:47:10
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
1398-03-02 13:15:33
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
1398-02-30 16:05:07