اهن الات حاج محمدی


معرفی


768
327
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
2
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 12:22:57

کالا ها

نبشی
4
زنجان
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 14:29:23
میلگرد
10
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
4120
0
1398-05-12 14:27:13
میلگرد
10
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4120
1398-05-12 14:25:42
نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
2
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 12:22:57
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4140
1398-05-12 11:40:04


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
4355
43501
سپاهان
5
1397-09-12 03:47:10
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
1398-03-02 13:15:33
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
1398-02-30 16:05:07