اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
2
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 12:22:57

کالا ها

تیرآهن
16
کرمانشاه
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
1150
1398-11-05 12:48:44
قوطی و پروفیل
مهر سهند
6
2
60 * 40
اهن الات حاج محمدی
7350
0
1398-11-05 12:48:34
قوطی و پروفیل
نیکان پروفیل
6
2
40 * 40
اهن الات حاج محمدی
7350
0
1398-11-05 12:48:29
قوطی و پروفیل
برفیان آمل
6
2
اهن الات حاج محمدی
7400
7350
1398-11-05 12:48:23
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7350
1398-11-05 12:48:18


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
4355
43501
سپاهان
5
1397-09-12 03:47:10
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
1398-03-02 13:15:33
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
1398-02-30 16:05:07