اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

نبشی
4
زنجان
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 14:29:23

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-13 15:55:53
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 15:55:46
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-13 10:17:29
میلگرد
10
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4140
1398-05-13 10:17:13
میلگرد
14
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 10:16:50


قیمت پیشنهادی

برج اهن
2550
0
شکفته مشهد
4
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات نوري
4800
4800
نستا
4
1398-03-28 16:43:40
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
4
1398-02-31 12:31:32
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
4
1398-02-30 16:04:42