فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
4
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5800
1398-05-12 23:56:27

کالا ها

ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
15000
1398-05-27 14:50:05
ورق
چین
نارنجی
رول پابرش
0.25
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
15000
1398-05-27 13:37:48
ورق
کاشان
رول پابرش
0.45
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9900
1398-05-27 13:37:23
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6950
1398-05-27 13:37:12
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6900
1398-05-27 13:37:01


قیمت پیشنهادی

آهن آلات عرفان
2910
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4700
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
آهن آلات حیدریان
0
6280
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6260
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29