اهن الات حاج محمدی


معرفی


672
313
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
یاران
6
1.5
10 * 10
اهن الات حاج محمدی
0
6100
1398-05-13 22:43:39

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
6000
1398-11-29 12:57:40
میلگرد
14
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
6200
0
1398-11-29 12:56:48
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
5200
1398-11-10 11:52:46
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
7200
6700
1398-11-06 16:19:40
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-06 16:19:32


قیمت پیشنهادی

اهن الات حاج محمدی
6150
0
پایا اصفهان
1398-05-09 15:42:14
آهن البرز
6000
0
پایا اصفهان
1398-05-15 08:44:37
آهن البرز
5950
0
یاران
1398-05-15 08:50:06
اهن الات حاج محمدی
6100
0
یاران
1398-08-23 12:17:03