آهن آلات رفیعی


معرفی


30
6
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
805000
805000
1398-05-14 13:25:44

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
805000
805000
1398-05-14 13:25:44
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات رفیعی
0
7000000
1398-05-14 13:23:09
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
0
842000
1398-03-29 14:21:14
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات رفیعی
0
745000
1398-03-29 14:20:05
تیرآهن
16
آرین
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
0
840000
1398-03-29 14:18:19


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19