۱۰۱ رسول


معرفی


112
50
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
60
ذوب آهن
انبار تهران
60
۱۰۱ رسول
0
805000
1398-05-14 16:31:24

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4160
1398-06-03 13:30:29
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4150
1398-06-03 13:30:23
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
۱۰۱ رسول
0
1310000
1398-06-03 13:30:14
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
695000
0
1398-06-03 13:29:39
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
0
585000
1398-06-03 13:29:18


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
15005
0
ترک
60
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
14990
0
کره
60
1397-12-05 02:21:22
آهن البرز
5600
0
ذوب آهن
60
1398-05-15 08:43:26