۱۰۱ رسول


معرفی


96
45
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
60
ذوب آهن
انبار تهران
60
۱۰۱ رسول
0
805000
1398-05-14 16:31:24

کالا ها

تیرآهن
14
یزد
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
0
650000
1398-05-27 13:29:18
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4180
1398-05-27 13:28:44
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
۱۰۱ رسول
0
4180
1398-05-27 13:28:21
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
۱۰۱ رسول
0
805000
1398-05-27 13:28:12
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
۱۰۱ رسول
0
4180
1398-05-27 13:27:54


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
15005
0
ترک
60
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
14990
0
کره
60
1397-12-05 02:21:22
آهن البرز
5600
0
ذوب آهن
60
1398-05-15 08:43:26