۱۰۱ رسول


معرفی


112
50
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
۱۰۱ رسول
0
4360
1398-05-14 16:35:38

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
۱۰۱ رسول
0
1585000
1398-06-03 13:28:57
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
۱۰۱ رسول
980000
0
1398-06-03 13:28:24
تیرآهن
14
یزد
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
0
650000
1398-05-27 13:29:18
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
۱۰۱ رسول
0
4180
1398-05-27 13:28:21
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
۱۰۱ رسول
0
805000
1398-05-27 13:28:12


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22