آهن پی سازه


معرفی


6
9
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
پایا اصفهان
2
2
آهن پی سازه
0
38000
1398-05-15 18:34:11

کالا ها

لوله
1
اهواز
1
آهن پی سازه
0
16000
1398-06-28 16:24:13
میلگرد
10
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
10
آهن پی سازه
4100
0
1398-06-28 16:24:04
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
آهن پی سازه
0
4100
1398-06-28 16:23:49
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
آهن پی سازه
0
4100
1398-06-28 16:23:41
لوله
کیهان
2.5
آهن پی سازه
0
6220
1398-06-27 12:58:14


قیمت پیشنهادی

مجید
390000
جهان پروفیل پارس
2
1397-12-20 05:08:42