آهن پی سازه


معرفی


2
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن پی سازه
0
4170
1398-05-15 18:37:02

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن پی سازه
0
4170
1398-05-15 18:37:02
لوله
2
پایا اصفهان
2
2
آهن پی سازه
0
38000
1398-05-15 18:34:11
لوله
4
پایا اصفهان
4
2
آهن پی سازه
0
74000
1398-05-15 18:19:02


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
پیری
2070
0
هیربد
14
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19