آهن پی سازه


معرفی


10
11
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن پی سازه
0
4170
1398-05-15 18:37:02

کالا ها

لوله
20
ساوه
20
0.6
آهن پی سازه
0
6150
1398-07-09 13:36:13
لوله
سپنتا
3
تست آب توکار
آهن پی سازه
0
6150
1398-07-09 13:36:01
لوله
1
اهواز
1
آهن پی سازه
0
16000
1398-06-28 16:24:13
میلگرد
10
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
10
آهن پی سازه
4100
0
1398-06-28 16:24:04
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
آهن پی سازه
0
4100
1398-06-28 16:23:49


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19