کالای آهن صادقی


معرفی


6
3
0

کالا انتخاب شده

لوله
½
اهواز
½
کالای آهن صادقی
1450000
0
1398-05-15 20:39:20

کالا ها

لوله
½
پروفیل آریان
½
2
کالای آهن صادقی
0
440000
1398-05-15 20:45:19
لوله
½
اهواز
½
کالای آهن صادقی
1450000
0
1398-05-15 20:39:20
لوله
1
سپنتا
1
3
تست آب توکار
کالای آهن صادقی
94000
95000
1398-04-18 17:21:50


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
190000
0
چین
½
1398-03-12 15:37:54
آهن متین
190000
0
چین
½
1398-04-01 11:18:47
گسترش صنعت
170
0
چین
½
1398-04-15 13:36:33
اسکندری
160
150
چین
½
1398-04-15 15:44:42