اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4180
1398-05-16 08:02:17

کالا ها

میلگرد
16
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 10:16:41
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-13 10:16:33
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 09:58:09
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4170
1398-05-13 09:26:33
میلگرد
14
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 09:25:59


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19