آهن آلات هادی رضایی


معرفی


3
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
3
اهواز
3
آهن آلات هادی رضایی
0
1950000
1398-05-21 11:58:57

کالا ها

لوله
1
اهواز
1
آهن آلات هادی رضایی
0
1650000
1398-06-27 15:31:24
لوله
3
اهواز
3
آهن آلات هادی رضایی
0
1950000
1398-05-21 11:58:57
لوله
چین
آهن آلات هادی رضایی
0
165000
1398-04-22 13:55:24
لوله
1
چین
1
آهن آلات هادی رضایی
163000
165000
1398-04-22 13:54:01


قیمت پیشنهادی

لوله امین گستر
7200
7100
چین
3
1398-04-18 15:41:55
اهن الات جواهری
850000
0
چین
3
1398-04-22 12:15:06
آهن البرز
6500
0
اهواز
3
1398-05-17 16:52:48
نرخ آهن
2080000
0
چین
3
1399-09-10 16:02:14