تجارت غرب


معرفی


2
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
0
4150
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

میلگرد
12
فولاد کاوه تیکمه داش
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
4400
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
6
فایکو
A2
12 متری
مشکی
6
تجارت غرب
0
3800
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
سفید
رول پابرش
0.3
1.25
تجارت غرب
0
7300
1397-12-05 02:21:21
میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
0
4150
1397-12-05 02:21:21
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
3800
3700
1397-09-20 06:04:59


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
5400
نیشابور
12
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
12
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
12
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
12
1398-04-16 12:18:17