اهن الات حاج محمدی


معرفی


567
297
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-22 11:51:32

کالا ها

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
4900
0
1398-10-12 12:51:48
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
910
0
1398-10-12 12:51:40
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4700
1398-10-08 11:13:20
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
6600
1398-10-08 11:13:14
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
910
1398-10-08 11:13:08


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22