اهن الات حاج محمدی


معرفی


768
327
0

کالا انتخاب شده

نبشی
4
ذوب آهن اصفهان
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
4450
1398-05-22 13:26:21

کالا ها

میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-12 11:39:29
میلگرد
22
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-12 11:39:01
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
1.5
60 * 40
اهن الات حاج محمدی
0
6150
1398-05-09 15:42:14
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-09 14:12:22
میلگرد
10
آذر چیلک تبریز
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-09 12:30:29


قیمت پیشنهادی

برج اهن
2550
0
شکفته مشهد
4
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات نوري
4800
4800
نستا
4
1398-03-28 16:43:40
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
4
1398-02-31 12:31:32
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
4
1398-02-30 16:04:42