اهن الات حاج محمدی


معرفی


557
297
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4170
1398-05-22 17:01:55

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1750000
1398-11-01 15:55:01
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
اهن الات حاج محمدی
0
1750
1398-11-01 15:54:54
ورق
اکسین
ST37
به طول
10
2.5
اهن الات حاج محمدی
0
7300
1398-11-01 15:54:40
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1030000
1398-11-01 15:53:53
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
0
5000
1398-11-01 15:53:27


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19