اهن الات حاج محمدی


معرفی


846
339
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-26 22:31:23

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
23500
1399-10-14 11:35:42
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
12850
1399-10-13 12:55:13
میلگرد
18
فولاد غرب کرمانشاه
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
12900
1399-10-13 11:48:41
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
16
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
16
1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو
0
5900
ذوب آهن
16
1398-04-18 13:01:15