۱۰۱ رسول


معرفی


114
50
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4250
1398-05-27 13:27:08

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4160
1398-06-03 13:30:29
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
۱۰۱ رسول
0
4150
1398-06-03 13:30:23
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
۱۰۱ رسول
0
1310000
1398-06-03 13:30:14
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
695000
0
1398-06-03 13:29:39
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
0
585000
1398-06-03 13:29:18


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
16
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
16
1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو
0
5900
ذوب آهن
16
1398-04-18 13:01:15