اصلانی


معرفی


227
3
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
چین
انبار تهران
14
اصلانی
0
8800
1398-06-04 14:27:33

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اصلانی
0
6700
1398-06-04 14:27:53
تیرآهن
14
چین
انبار تهران
14
اصلانی
0
8800
1398-06-04 14:27:33
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اصلانی
0
4620
1398-03-22 18:45:09


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
7105
0
ترک
14
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7005
0
ترک
14
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6910
0
کره
14
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7010
0
کره
14
1397-12-05 02:21:21