میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4150
1398-06-30 13:09:45

کالا ها

میلگرد
25
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
0
4080
1398-06-30 13:08:51
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 13:08:42
میلگرد
22
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
22
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:08:30
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
3920
1398-06-30 13:08:14
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3990
1398-06-29 13:26:38


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2295
ظفر بناب
8
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2370
روهینا دزفول
8
1397-12-05 02:21:22
بنگاه حافظ
0
2390
سیادن ابهر
8
1397-12-05 02:21:22
اهن عسگری
2580
0
قزوین
8
1397-12-05 02:21:20