میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4150
1398-06-30 13:09:45

کالا ها

میلگرد
8
میانه
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
3980
0
1398-06-26 12:05:46
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
3900
1398-06-26 12:05:35
میلگرد
6
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
3990
1398-06-26 12:05:27
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4300
1398-06-26 12:05:14
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4050
1398-06-26 12:05:01


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2295
ظفر بناب
8
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2370
روهینا دزفول
8
1397-12-05 02:21:22
بنگاه حافظ
0
2390
سیادن ابهر
8
1397-12-05 02:21:22
اهن عسگری
2580
0
قزوین
8
1397-12-05 02:21:20