میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4150
1398-06-30 13:09:45

کالا ها

میلگرد
18
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
3990
1398-06-20 16:24:16
میلگرد
6.5
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
6.5
میلگرد متین
0
4330
1398-06-16 12:23:36
میلگرد
8
قزوین
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4080
1398-06-16 12:22:38
میلگرد
14
قزوین
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3950
1398-06-16 12:22:25
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4040
1398-06-13 17:31:17


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2295
ظفر بناب
8
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2370
روهینا دزفول
8
1397-12-05 02:21:22
بنگاه حافظ
0
2390
سیادن ابهر
8
1397-12-05 02:21:22
اهن عسگری
2580
0
قزوین
8
1397-12-05 02:21:20