میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4050
1398-06-21 17:22:26

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4050
1398-04-20 13:51:14
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
4350
4250
1398-04-17 23:33:06


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19