پیشگامان لوله سازی نور


معرفی


9
6
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
اهواز
1
پیشگامان لوله سازی نور
0
165000
1398-06-24 11:34:59

کالا ها

لوله
1
اهواز
1
3
تست آب توکار
پیشگامان لوله سازی نور
0
89000
1398-08-02 13:38:02
لوله
کیان پرشیا
2
پیشگامان لوله سازی نور
87000
0
1398-07-14 12:45:05
لوله
20
ساوه
20
0.6
پیشگامان لوله سازی نور
0
145000
1398-07-08 12:41:16
لوله
1
اهواز
1
پیشگامان لوله سازی نور
0
165000
1398-06-24 11:34:59
لوله
½
یاران
½
2
پیشگامان لوله سازی نور
0
38000
1398-06-24 11:33:51


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07