آهن آلات رفیعی


معرفی


43
9
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
بناب
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
0
8550000
1398-06-26 11:50:30

کالا ها

تیرآهن
14
یزد
کارخانه
14
آهن آلات رفیعی
0
7200000
1398-07-08 13:02:10
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات رفیعی
7300000
9100000
1398-07-08 13:00:40
تیرآهن
16
بناب
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
0
8550000
1398-06-26 11:50:30
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
آهن آلات رفیعی
0
10300000
1398-06-26 11:50:18
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
805000
805000
1398-05-14 13:25:44


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19