اهن الات عزیز زاده


معرفی


6
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
1.5
اهن الات عزیز زاده
0
6750
1398-06-26 12:39:28

کالا ها

ورق
مبارکه
1.5
اهن الات عزیز زاده
0
6750
1398-06-26 12:39:28
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
اهن الات عزیز زاده
0
5500
1398-04-23 17:04:14
ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
اهن الات عزیز زاده
6750
0
1398-04-23 11:30:15
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
اهن الات عزیز زاده
0
5900
1398-04-23 11:29:16


قیمت پیشنهادی

برشکاری مولایی
0
3500
هفت الماس
1397-12-05 02:21:22
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50