حیدربیگی


معرفی


53
29
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
3
حیدربیگی
0
5900
1398-06-27 20:34:24

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4100
1398-06-27 20:48:07
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
10 * 10
حیدربیگی
0
6130
1398-06-27 20:39:56
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4175
1398-06-27 20:39:46
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
حیدربیگی
0
4165
1398-06-27 20:39:25
میلگرد
18
درپاد
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
3950
0
1398-06-27 20:38:49


قیمت پیشنهادی

اهن الات حاج محمدی
6250
0
برفیان آمل
1398-06-10 22:02:24
آهن آلات نوري
6300
0
پاسارگاد
1398-06-23 14:50:23
اهن الات حاج محمدی
6050
0
کیان پرشیا
1398-07-21 09:22:50