حیدربیگی


معرفی


53
29
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
حیدربیگی
0
4165
1398-06-27 20:39:25

کالا ها

نبشی
4
آریان
6 متری
4
4
حیدربیگی
0
4600
1398-04-19 21:41:09
نبشی
4
شکفته مشهد
6 متری
4
4
حیدربیگی
0
4650
1398-04-19 21:40:44
قوطی و پروفیل
امید البرز
6 متری
2
حیدربیگی
0
6150
1398-04-19 21:40:19
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4100
1398-04-19 21:40:04
میلگرد
20
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
20
حیدربیگی
0
4100
1398-04-19 21:39:49


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19