اهن الات نوین


معرفی


12
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نوین
0
4100
1398-06-30 10:53:40

کالا ها

نبشی
3
فولاد تهران
6 متری
3
2
اهن الات نوین
0
4380
1398-07-10 14:45:30
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات نوین
0
4080
1398-07-01 23:48:17
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات نوین
6150
0
1398-06-30 10:53:51
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نوین
0
4100
1398-06-30 10:53:40
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نوین
0
4050
1398-06-30 10:53:29


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22