آهن نوروزی


معرفی


16
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
40
2
آهن نوروزی
0
5800
1398-07-07 12:59:24

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
40
2
آهن نوروزی
0
5800
1398-07-07 12:59:24
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1.5
1
آهن نوروزی
0
6990
1398-05-27 13:47:59
ورق
فولاد مبارکه
ابعادی
0.7
1
آهن نوروزی
0
7900
1398-05-05 18:19:56
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
1.5
1
آهن نوروزی
7200
7200
1398-04-15 16:34:56


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
5270
اکسین
1398-04-24 16:09:39
اهن الات نامدار ودارا
7000
0
کره
1398-04-24 16:03:12
آهن امروز
0
5460
اکسین
1398-01-19 09:26:41
آهن آلات حیدریان
0
3996
اکسین
1398-01-27 09:29:28