اهن الات حاج محمدی


معرفی


530
272
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
40 * 80
اهن الات حاج محمدی
6050
0
1398-07-11 10:29:45

کالا ها

میلگرد
18
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
4900
1398-10-29 15:46:15
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
4900
0
1398-10-29 15:41:50
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
4
10 * 10
اهن الات حاج محمدی
6950
0
1398-10-29 15:37:50
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7000
1398-10-29 15:33:16
نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
اهن الات حاج محمدی
0
5500
1398-10-25 15:19:53


قیمت پیشنهادی

متین
2950
0
متغیر
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3050
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3020
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3035
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20