فرید


معرفی


485
32
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
فرید
3942
0
1398-07-14 11:04:46

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
4060
1398-07-14 10:27:36
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فرید
0
4050
1398-07-14 10:27:27


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 02:21:22