فرید


معرفی


413
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
4060
1398-07-14 10:27:36

کالا ها

میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:20
میلگرد
10
درپاد
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4100
0
1398-07-23 10:37:13
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:08
میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4042
0
1398-07-14 11:04:46
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
فرید
3942
0
1398-07-14 11:04:46


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22