برادران


معرفی


27
13
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
برفیان آمل
6
2.5
40 * 80
برادران
0
5850
1398-07-22 09:24:27

کالا ها

نبشی
3
فولاد تهران
6 متری
3
2
برادران
0
45500
1398-07-10 15:03:19
ورق
قطعات
ST37
6 متری برشی
10
برادران
5700
0
1398-07-10 15:02:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
40 * 80
برادران
5850
0
1398-07-10 15:02:19
نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
برادران
0
46500
1398-06-13 15:27:29
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
برادران
0
63500
1398-05-29 13:29:51


قیمت پیشنهادی

شرکت رادین فولاد مهام
3750
3700
متغیر
1397-04-25 15:15:50
اهن الات حاج محمدی
6200
0
تهران شرق
1398-05-20 15:04:13
آهن البرز
5200
0
تهران شرق
1398-05-21 16:36:11
مینایی
7000
0
جهان پروفیل پارس
1398-09-20 10:10:33